Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Vaše odvetvie

Prínosy pre vás

business prinos

Pri plnení požiadaviek klienta sa zameriavame na poskytovanie služieb tak, aby priniesli očakávané výsledky a aby naše riešenie na mieru optimalizovalo všetky prínosy.

Našou ctižiadosťou je dosiahnutie cieľov ešte lepších, ako boli pôvodne stanovené. Budeme s vami úzko spolupracovať, aby sme porozumeli vašej obchodnej stratégii a určili oblasti, v ktorých vám vieme pomôcť dosiahnuť vaše ciele vo vzťahu k novým trhom, rastu a racionalizácii. Zameriavame sa na výsledky, ktoré posilnia vašu značku, vaše podnikanie a efektivitu vašich zamestnancov.

Hlavnými prínosmi sú:

  • Prevádzkový plán budov vrátane úloh a cieľov priamo daných obchodnou stratégiou a cieľmi klienta
  • Štandardy služieb zladené naprieč veľkými globálnymi alebo regionálnymi portfóliami
  • Informácie pre management s cieľom poskytnúť prehľad o službách, spokojnosti užívateľov a nákladoch spolu s benchmarkingom ovplyvňujúcim rozhodovanie
  • Identifikácia a efektívne riadenie rizík s cieľom zaistiť kontinuitu podnikania a chrániť obchodnú značku klienta
  • Garancia úspor realizovaných v priebehu poskytovania facility služieb
  • Jednotné kontaktné miesto zaručujúce významné zníženie počtu pozícií facility v organizácii klienta a realizácii úspor ako na strane organizácie klienta, tak v oblasti celkových režijných nákladov
  • Spokojnosť klienta meraná pravidelnými prieskumami a určujúca ďalšie zlepšovanie služieb

Pri každej zmene portfólia môže klient sledovať obmedzenie či naopak navýšenie výdajov vďaka transparentnému obchodnému modelu.