Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Vaše odvetvie

Naše riešenie

business riesenie

Ako partner sa každému klientovi snažíme navrhnúť a dodať to najvhodnejšie riešenie a vždy k nemu pristupujeme ako k novému a unikátnemu projektu. 

Počas dialógu v prvotnej fáze obchodu sme v úzkom kontakte s klientom a starostlivo načúvame, keď nám popisuje svoje potreby, problémy a požiadavky na compliance. Tieto poznatky následne využívame k vytvoreniu riešení a pri ďalšej spolupráci s klientom vo fáze návrhu a implementácie. Po celú dobu spolupráce zostávame flexibilní a upravujeme naše služby na základe klientovej spätnej väzby.

Naším cieľom je vyvinúť a naďalej zlepšovať riešenie, ktoré je optimálne a dostatočne pružné pre vaše podnikanie.

Súlad so stratégiou pre oblasť nehnuteľností
Náš prístup k spolupráci a partnerstvu spočíva v plnom zladení našich služieb s konkrétnymi strategickými cieľmi klienta, čomu je prispôsobená celá naša servisná organizácia, riadenie zdrojov i procesné rámce.

Flexibilita
Náš integrovaný model je plne škálovateľných riešením, ktorý ISS umožňuje rozšíriť alebo obmedziť škálu služieb vo vašich lokalitách, aby sme sa tak prispôsobili meniacim sa požiadavkám. Aplikujeme metódy riadenia dopytu a disponujeme dostatočným objemom zdrojov umožňujúcich ich flexibilné a hospodárne využitie.

Kritické aktíva a compliance
Naše plány pre režim Integrovanej kritickej infraštruktúry počítajú s udržaním a kontinuitou kritických systémov tak, aby nebola narušená prevádzka. Využívame našu databázu aktív, v ktorej registrujeme všetky klientove aktíva a potom aplikujeme kroky k udržaniu prevádzky s cieľom znížiť náklady a zároveň zvýšiť výkon a hodnotu.

Globálny dosah
ISS operuje vo všetkých regiónoch. Náš plne integrovaný model poskytovania služieb nám umožňuje dodávať naše služby v plnej miere pokrývajúce všetky aktivity správy majetku. Náš Systém prevádzkových procesov nám dovoľuje bleskovo prejsť na vysoko výkonné a dôsledné riešenie, ktoré v sebe zlaďuje servisné normy a kvalitu.

Ochrana obchodnej značky
Používame robustné procesy riadenia rizík, ktoré zahrňujú požiadavky na súlad s normami a doloženie tohto súladu revíznymi záznamami. Tie sa ďalej opierajú o plány na elimináciu nesúladu, ktorých účelom je rýchla identifikácia a náprava nesúladu s normami prinášajúcimi trvalé riešenie.

Úspora nákladov
Úspora nákladov je realizovaná už od prvého dňa plnenia zmluvy. Vďaka našej efektivite a tímový synergiám, opierajúcim sa o náš program inovácií, dochádza k neustálemu tlaku na realizáciu úspor i v ďalšom priebehu plnenia zmluvy.

Úspora energií
Naše inovatívne riešenie spočíva v monitorovaní spotreby energií a zameriava sa na tie oblasti, kde dochádza k vysokej spotrebe a uplatňuje sa opatrenie vedúce k hospodárnejšiemu využitiu energií a tým k zníženiu nákladov. Tento prístup sa opiera o metódu prípadovej štúdie, pri ktorej sa hodnotia investičné projekty s cieľom stanoviť následný ´spend to save´ (investovať, aby sme ušetrili) projekt a tiež ROI.

Transparentnosť
Business intelligence riešenie ISS s názvom Insight@ISS  ponúka priebežne aktualizované prehľady štandardov naprieč celým portfóliom. Tak sa dajú využiť dáta o štandardoch služieb a nákladoch, čo umožňuje adekvátne rozhodovanie o službách.

Zlaďovanie
Služby ISS plne zefektívňujú dodávateľský reťazec a vytvárajú jednotnú styčnú plochu medzi klientom a ISS pre oblasť facility. To má za následok zníženie nákladov na facility a umožňuje klientovi realizovať vedľajšie úspory a ďalšie zefektívnenie svojho podnikania.

Vlastné podnikanie
Stávame sa vlastníkmi všetkých záležitostí spojených s facility a poskytujeme prvotriedne služby s dôrazom na podporu klientovej prevádzky a efektivitu jeho zamestnancov. Uvoľňujeme vaše ľudské zdroje, aby sa mohli sústrediť na váš hlavný predmet podnikania.

Vysoká úroveň služieb
ISS investuje do inovácií prostredníctvom svojich centier excelencie, expertných pracovníkov, fór pre zdieľanie poznatkov, ISS Akadémií a inovatívnych programov. U každého klienta hľadáme best practice, aby sme našli cestu, ako tieto postupy uplatniť aj u ďalších klientov s cieľom pridať hodnotu a zaistiť vysokú úroveň našich služieb.