Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Vaše odvetvie

Preukázanie úrovne kvality služieb

business kvalaita sluzieb

ISS je spoločnosťou orientovanou na výsledok a veríme, že naši klienti si prajú vidieť merateľný výkon v zmysle zvyšovania kvality, znižovania nákladov, vyššej spokojnosti užívateľov a maximálnej hodnoty.

Dbáme o to, aby naše ciele, reportované dáta a KPI boli v súlade s cieľmi klienta, aby dosiahnuté výsledky mali zároveň pozitívny dopad na vaše podnikanie. Naším cieľom je podporovať vás pri tvorbe hodnôt tak, že vám dodáme optimálne facility služby, ktorých hnacou silou je náš vlastný monitoring kvality a naše ďalšie iniciatívy v oblasti spolupráce s klientom.

  • Dosiahnutie strategických, taktických a prevádzkových cieľov KPI je zaznamenávané a reportované v záujme účinného riadenia. Priebežne dodávame aktuálne informácie o úrovni služieb a nákladov zhromaždené zo všetkých lokalít, aby mal klient dostatok podkladov pre svoje rozhodnutia.
  • Sprostredkovávame detailný prehľad vo forme záznamov a reportingu zníženia nákladov celého životného cyklu ako výsledok aplikácie údržby zacielenej na podnikanie.
  • Výstupy zo zmenových a investičných projektov zahrňujú zmienený reporting úspor v celkovom portfóliu nákladov.
  • Naše riešenie v oblasti úspor energií obsahuje podrobnú analýzu a reporting nákladov na energie a dosiahnutých úspor.
  • Náš vlastný monitoring stavu compliance zahrňuje reporting oproti kľúčovým legislatívnym požiadavkám a správam interného auditu.
  • Plány pre elimináciu nesúladu sú zostavené tak, aby zvyšovali štandardy v určených lokalitách, pričom pokrok v tejto oblasti je systematicky reportovaný managementu klienta.

Rýchle rozšírenie či obmedzenie rozsahu služieb a úprava úrovní služieb a nákladov.