Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Vaše odvetvie

Naše riešenie

energie_nase hodnoty

Naše riešenie

Ako partner sa každému klientov snažíme navrhnúť a dodať to najvhodnejšie riešenie a vždy k nemu pristupujeme ako k novému a unikátnemu projektu.

Počas dialógu v prvotnej fázy obchodu sme v úzkom kontakte s klientom a starostlivo naslúchame, keď nám popisujú svoje potreby, ambície, stratégie a starosti. Tieto poznatky následne využívame k vytvoreniu riešenia a pri ďalšej spolupráci s klientom vo fáze návrhu a implementácie. Po celú dobu spolupráce zostávame flexibilní a upravujeme naše služby na základe klientovej spätnej väzby. Naším cieľom je vyvinúť a naďalej zlepšovať riešenie, ktoré je optimálne pre vaše podnikanie a dostatočne pružné.

Technická odbornosť

Práca v často preverovanom a rizikovom prostredí vyžaduje vysokú úroveň technických zručností, schopností a profesionalitu. Excelencia v oblasti prevádzkových služieb je jediným prijateľným štandardom v prostredí, ako je zariadenia vyrábajúce energiu. Tímy facility služieb musia mať vysokú úroveň zaškolenia a schopnosť plniť svoje úlohy vždy s rovnakou starostlivosťou.

Splnenie požiadaviek na bezpečnosť a zdravie pri práci

Nulová tolerancia voči incidentom spojeným s porušením zásad bezpečnosti práce môže byť realizovaná len pomocou osvedčeného systému riadenia zdravia a bezpečnosti pri práci. Úroveň oboznámenia personálu so zásadami bezpečnosti pri práci musí byť neustále zvyšovaná cestou kultúry proaktívnej bezpečnosti. Kontroly plnenia podmienok, audity a uchovávanie záznamou sú elementárne požiadavky.

Vysoký výkon a kvalita

Facility služby je nutné udržiavať na vysokej úrovni, pretože sú podmienené prísnymi prevádzkovými špecifikáciami. Podporné služby musia pre personál klienta vytvoriť efektívne, moderné a bezpečnostné pracovné prostredie. Systémy riadenia kvality je treba zladiť tak, aby boli splnené kritické štandardy a aby miera spokojnosti užívateľov bola vysoká.

Jediný dodávateľ facility služieb

Zefektívnené podporné služby dodávané jedným dodávateľom prinášajú transparentnosť a zodpovednosť. Jednotné kontaktné miesto pre všetky služby poskytuje užívateľom k týmto službám jednoduchý prístup, zbavuje ich zodpovednosti za facility úlohy a umožňuje im sústrediť sa na svoje vlastné činnosti.

Zdroje a flexibilita

Klienti môžu mať zastúpenie v rámci jedného štátu, naprieč regiónmi alebo taktiež globálne. Dodávateľ facility služieb s globálnym dosahom poskytuje zdroje k pokrytiu všetkých lokalít a nehnuteľností a dodáva rovnako vysokú úroveň služieb v každej z nich. Pre rýchlo rozšírenie alebo obmedzenie rozsahu alebo intenzity služieb v závislosti na zmenách v podnikaní klienta je potrebná flexibilita.

Úspora nákladov

Prípadová štúdia na outsourcing a zefektívnenie facility služieb garantuje úsporu nákladov. Úspešný dodávateľ musí byť rovnako schopný využiť inovácie a efektivitu v priebehu zmluvného vzťahu, aby ponúkol ďalšie úspory za súčasného posilňovania kvality a výkonu.

Ochrana dobrého mena a značky

Dodávateľ facility služieb musí prispievať k ochrane značky a verejného povedomia cestou stabilného a spoľahlivého výkonu. Súlad s programami bezpečnosti práce a spoločenskej zodpovednosti je nevyhnutný, rovnako ako partnerstvo pri vývoji nutných zdieľaných procesov a iniciatív.

Úspora energie

Náklady na spotrebu energie sú dôležitou témou pre všetkých klientov a dodávateľ facility služieb musí zaviesť efektívne riešenie pre identifikáciu oblastí vysokej spotreby. Riešenia cielené na hospodárnosť a zníženie spotreby energií musí priniesť skutočné zníženie ako nákladov, tak uhlíkovej stopy.

Stabilita a kontinuita

Tento sektor je silne orientovaný na znalosti a dôraz kladie na schopné tímy, ktoré sú stabilné a spoľahlivé. Udržať si tých správnych zamestnancov, ich znalosti a schopnosti je pre úspech kľúčové. Dodávateľ facility služieb musí ponúknuť stabilitu a kontinuitu znalostí zaistením tréningu a udržaním si vysoko výkonných zamestnancov. Musíme tiež podporiť našich klientov v ich snahe o udržanie svojich najlepších ľudí tým, že im vytvoríme vynikajúce pracovné prostredie.