Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Spoločenská zodpovednosť
sprava

Správa a riadenie

ISS má dvojúrovňovú štruktúru riadenia, pozostávajúcu zo správnej rady a výkonného vedenia skupiny (Executive Group Management - EGM). Správna rada pravidelne preskúmava správu a riadenie skupiny vo vzťahu k jej činnostiam, podnikateľskému prostrediu a zákonným požiadavkám.

Súbor špecifických pokynov Skupiny ISS pre správu a riadenie bol prijatý EGM a následne uvedený do praxe všetkými regionálnymi aj miestnymi subjektmi. Pri všetkých činnostiach ISS musia byť dodržané nasledujúce pravidlá:

Súlad so zákonmi
Toto pravidlo znamená, že je potrebné vždy postupovať v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.

Daňová politika
Základným pravidlom pre našu daňovú politiku je náš záväzok dodržovať všetku miestnu i medzinárodnú legislatívu. O daňovej politike sa dočítate viac tu.

Firemné hodnoty ISS  
Jedná a o základné princípy podnikania ISS a od všetkých vedúcich pracovníkov sa očakáva, že ich budú poznať a riadiť sa nimi. O našich hodnotách sa dozviete viac tu.

Kódex správania ISS
Každý vedúci pracovník je povinný riadiť podnikateľskú činnosť ISS v súlade s naším Kódexom správania a postarať sa o to, aby rovnaké zásady poznali a dodržiavali aj zamestnanci. Tento Kódex správania bol aktualizovaný v roku 2010, aby bol uvedený do súladu s iniciatívou Global Compact OSN, a bol rozposlaný najskôr kancelárskym pracovníkom a potom zamestnancom „prednej línie“ (prichádzajúcim do styku so zákazníkmi). Tento Kódex správania je považovaný za súčasť podmienok, za ktorých každý zamestnanec prijíma pracovný pomer v ISS. O našich hodnotách sa viac dočítate tu.

Súlad s politikami Skupiny ISS 
Za tento súlad zodpovedá regionálne a národné vedenie ISS. Všetky činnosti ISS musia byť v súlade s politikami a pokynmi vytýčenými skupinovými funkciami ISS a ich uvedenie do praxe je potrebné doložiť. V snahe o vybudovanie pevného základu bola väčšina našich politík súvisiacich so spoločenskou zodpovednosťou v roku 2010 revidovaná či zdokonalená a ich zavedenie do praxe a testovanie bolo reálne zahájené v rokoch 2011-2012.

Princípy vedenia ISS
Tieto princípy dopĺňajú ľudský rozmer ISS Way. Jedná sa o deväť princípov vymedzujúcich štýl vedenia, ktorý ISS očakáva od každého zo svojich vedúcich pracovníkov. Týmito princípmi sú: