Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Spoločenská zodpovednosť
politika

Politika spoločenskej zodpovednosti

Firemná politika spoločenskej zodpovednosti bola schválená správnou radou dňa 1. marca 2011.

1. Úvod

Ako globálna spoločnosť a jeden z najväčších súkromných zamestnávateľov na svete s viac ako 500 000 zamestnancami obsluhujúcimi 200 000 zákazníkov vo viac ako 50 krajinách, ovplyvňuje ISS životy mnohých ľudí a má významná väzby na rôzne spoločnosti po celom svete. Dlhodobo udržateľný úspech nášho podnikania teda závisí na vysokej úrovni spoločenskej zodpovednosti.

2. Náš záväzok

Už pri vzniku iniciatívy OSN Global Compact (UNGC) v roku 1999 prijala ISS významný záväzok ako jej signatár a podporovateľ. V súlade s jej členskými predpismi sme sa zaviazali uviesť svoju stratégiu a podnikateľské činnosti do súladu s desiatimi zásadami Global Compactu, týkajúcimi sa ľudských práv, pracovných práv, ochrany životného prostredia a boja proti korupcii. ISS rešpektuje, podporuje a presadzuje ľudské práva, uvedené v deklarácii ľudských práv OSN a hlavných dohovoroch Medzinárodnej organizácie práce.

3. Náš prístup k spoločenskej zodpovednosti

Náš záväzok k spoločenskej zodpovednosti a s ním súvisiace zásady sú pevne zakotvené v:

    • našich hodnotách ISS   
    • našom Kódexe správania (tiež tu)
    • našej podnikovej stratégii „The ISS Way“

4. Spoločenská zodpovednosť v ISS

V ISS je spoločenská zodpovednosť spojená s naším záväzkom prispievať k udržateľnému hospodárskemu rozvoju a zodpovedným podnikateľským praktikám prostredníctvom:

Pracovné & ľudské práva

 • poskytovanie príležitostí k vstupu na trh práce
 • spolupráca s našimi zamestnancami, miestnou komunitou (obcou) a spoločnosťou na zlepšovanie života zamestnancov takým spôsobom, ktorý podporuje udržateľný rozvoj a naše podnikanie
 • zabezpečenie spravodlivého a rovného zaobchádzania a vylúčenie akejkoľvek diskriminácie či obťažovania
 • rešpektovanie práva zamestnanca na kolektívne vyjednávanie a jeho práva na vstup do odborových zväzov
 • podpora zavádzania minimálnych miezd a dodržiavanie predpisov týkajúcich sa pracovnej doby

Nevyužívame detskú prácu ani prácu nútenú či povinnú.

Bezpečnosť a ochrana zdravia & životného prostredia

 • poskytovanie vhodných pracovných podmienok vrátane bezpečného pracovného prostredia pre všetkých našich zamestnancov
 • riadenie našich podnikateľských činností spôsobom zodpovedným k životnému prostrediu.

Etika podnikania

 • prevádzkovanie podnikateľskej činnosti v súlade so zákonmi
 • súťaženie o zákazky za spravodlivých podmienok a výhradne na základe kvality našich služieb
 • boj proti korupcii a úplatkárstvu
 • prevádzkovanie našich činností v súlade so zásadami dobrej správy a riadenia podniku
 • zaistenie zohľadňovania spoločenských, environmentálnych a etických záväzkov ISS pri jednaniach zo zákazníkmi, dodávateľmi a ďalšími zainteresovanými osobami.