Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Spoločenská zodpovednosť
kodex

Kódex zásad a správania zamestnancov ISS

ISS Kódex zásad správania zamestnancov ISS (ďalej len ISS Kódex) stanoví niektoré kľúčové zásady, ktoré sa vzťahujú na všetky činnosti ISS a mali by byť vodítkom pre správanie všetkých zamestnancov ISS.

ISS Kódex podporuje hodnoty ISS a je doplnený politikami, predpismi a pokynmi ISS. ISS Kódex je súčasťou podmienok pracovnej zmluvy s ISS.


Jeho kľúčové zásady sa týkajú:

• zamestnanci musia postupovať v súlade so zákonom
• ISS od svojich zamestnancov očakává, že sa budú vo svojom živote riadiť hodnotami ISS: poctivosťou, podnikavosťou, zodpovednosťou a kvalitou. 
• tam, kde správanie jednotlivca nie je upravené žiadnymi zákonmi ani predpismi, by každý zamestnanec mal uplatniť zdravý úsudok a riadnu starostlivosť
• kedykoľvek sú zamestnanci na pochybách, môžu vzniesťdotaz k svojmu nadriadenému či inému zodpovednému zamestnancovi
• ku kolegom, zákazníkom a iným pracovným partnerom je treba sa správať s rešpektom a férovo
• diskriminácia a obťažovanie, vrátane obťažovania sexuálneho, sú v ISS neprijateľné
• zamestnanci ISS by pri vykonávaní svojej práce nemali byť pod vplyvom alkoholu či drog
• ISS je proti akejkoľvek forme korupcie a úplatkárstva a zaviazala sa proti takýmto praktikám bojovať 
• ISS súťaží o zakázky za spravodlivých podmienok a výhradne na základe kvality svojich služieb
• bez ohľadu na miestnu prax sú prísne zakázané akékoľvek súkromé platby, nelegálne provízie či úplatky medzi ISS a jej zákazníkmi, dodávateľmi či štátnymi úradníkmi
• prijímanie darov či iných pozorností od obchodných partnerov je prijateľné iba v prípade, že je to v danom prostredí bežné, tieto dary sú relatívne skromnej hodnoty a slúžia obchodnému účelu.
• dodržiavanie všetkých platných pravidiel a predpisov pre hospodársku súťaž je jadrom podnikateľskej praxe ISS
• ISS nestanovuje ceny, nerozdeľuje si služby ani si nedelí trhy s konkurentmi
• ISS neuzatvára s konkurentmi tajné dohody ohľadom verejných súťaží
• ISS nerokuje s konkurentmi o konkurenčných záležitostiach (napríklad o cenách, zľavách, bonusoch, predajných podmienkach a pod.)
• ISS zaistí, aby jej dodávatelia, zákazníci a ďalší obchodní partneri boli oboznámení s Kódexom správania ISS
• dodávky služieb ISS budú spĺňať dohodnuté normy pre kvalitu, bezpečnosť, ochranu zdravia a ochranu životného prostredia v mieste dodania
• je rešpektované súkromie zákazníkov a ich údaje sú náležite chránené
• sťažnosti zákazníkov sú účinne riešené a sú považované za cenný prínos k trvalému zaisteniu vysokej úrovne služieb
• ISS zjisťuje pre svojich zamestnancov vhodné pracovné podmienky, vrátane zodpovedajúcich noriem ochrany zdravia a bezpečnosti
• ISS netoleruje žiadnu formu diskriminácie zamestnancov, pokiaľ ide o ich zamestnanecký pomer a prácu; všetci zamestnanci majú právo na spravodlivé a rovné zaobchádzanie
• ISS rešpektuje slobodu združovania a právo na kolektívne vyjednávanie; všetci zamestnanci majú právo vstúpiť do odborových zväzov a odbory zakladať
• ISS nevyužíva žiadnu nútenú ani povinnú prácu
• v súlade s medzinárodnými dohovormi sa ISS vyhýba zamestnávaniu detí
• ISS ponúka primerané mzdy, ktoré sú – minimálne – v súlade s miestnymi dohodami a predpismi
• ISS podporuje zavadzanie a dodržiavanie minimálnych miezd
• zamestnancom sú ponúkané príležitosti školení zodpovedajúce zastávanej pozícii
• ISS rešpektuje súkromie zamestnancov a patrične chráni ich údaje
• ISS je signatárom iniciatívy OSN Global Compact a zaviazala sa dodržiavať jejh desať zásad
• ISS rešpektuje, podporuje a presadzuje ľudské práva, uvedenéá v deklarácii ľudských práv OSN a hlavných dohovoroch Mezinárodnej organizácie práce
• ISS postupuje v súlade so zásadami riadnej správy a riadenia podniku
• ISS sa zaviazala neustále znižovať negatívny vplyv svojich činností na životné prostredie 
• ISS koná ako riadny firemný občan vo všetkých spoločnostiach, kde pôsobí
• spoločenské, environmentálne a etické záväzky ISS by mali byť zohľadňované vo všetkých rokovaniach so zákazníkmi, zamestnancami, dodávateľmi a inými zainteresovanými osobami