Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Dodávanie služieb

Kvalita služieb

business prinos

Súčasťou služieb ISS je pravidelný reporting skutočného plnenia zmluvných záväzkov v porovnaní s dohodnutými parametrami a kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti (KPI). Klient tak má istotu prínosov plynúcich zo servisnej zmluvy založenej na konečných výsledkoch, ale pritom má nad celým procesom plnú kontrolu.

Účinne riadený proces zaisťujúci kvalitu je prvoradým predpokladom pri poskytovaní akejkoľvek služby. V ISS odporúčame riadenie kvality prostredníctvom hierarchie, ktorá začína sebakontrolou zamestnancov doplnenou námatkovou kontrolou zo strany nadriadených, pokračuje analýzou kvality v spolupráci s klientom a konečne vrcholí pravidelnými auditmi kvality.

Naše skúsenosti ukazujú, že správny systém riadenia kvality rýchlo zjednotí rozdielne pohľady na požadovanú úroveň kvality.

Model poskytovania služieb ISS je postavený na procesoch, ktoré nám umožňujú riadiť a poskytovať služby dôsledne a spoľahlivo po celom svete, naprieč priemyselnými odvetviami a geografickými lokalitami. Naša orientácia na procesy ja založená na troch aspektoch: ľudia, automatizácia a vizualizácia. Účelom je transformovať medzinárodné best practice postupy do lokálnych riešení prínosných pre jednotlivých klientov. Kľúčovou prioritou ISS je vytváranie výkonnostných štandardov na všetkých trhoch a zavedenie štandardov kvality, ktorý by fungovali ako kľúčový nástroj naprieč trhmi – pochopiteľne po nutnom prispôsobení a úpravách v súvislosti s miestnymi a individuálnymi podmienkami.

ISS vyvinula súbr IT systémov s ktorých pomocou zaisťuje stálu kontrolu štandardov kvality, aby sa myslenie v zmysle „proces a best practice“ stalo súčasťou každodennej práce. Tieto systémy pokrývajú širokú škálu využitia – od výpočtových systémov po upratovacie systémy, logistické systémy a pochopiteľne naše jedinečné systémy pre facility management, ktoré už preukázali svoju vysokú hodnotu pri plnení zmluvných záväzkov v oblasti facility management po celom svete.