Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Dodávanie služieb

Excelencia služieb

service excellence

Základnými stavebnými kameňmi modelu jednej služby ISS sú náš prístup k dokonalosti služieb a naši account manažéri, ktorí pôsobia ako jednotné kontaktné miesto.

Diagram vyššie ilustruje prístup ISS k excelencii poskytovaných služieb. Štyrmi kategóriami sú:

  • Servisná kultúra založená na prvých deviatich Leadership Principles v ISS a našich víziách a hodnotách.

Servisná kultúra organizácie je kľúčovou súčasťou modelu poskytovania služieb, hoci nie je ľahké túto skutočnosť zdokumentovať. Žiadny iný faktor nie je tak významný pre dlhodobý úspech servisnej organizácie ako jej kultúra.

  • Zapojenie zamestnancov zahrňuje ich postoje, vedenie a procesy ľudských zdrojov. V ISS každoročne uskutočňujeme prieskum miery zapojenia zamestnancov a všetci zamestnanci majú minimálne raz za rok právo na vyhodnotenie svojho výkonu. Mimo to kladieme veľký dôraz na zapojenie našich zamestnancov do procesu náboru nových zamestnancov tréningových programov internej komunikácie a rozvoja a hodnotenia manažérov.
  • Kvalita služieb je celkom zásadná z hľadiska celkového nastavenia systému poskytovania služieb (viď. nižšie).
  • Skúsenosť klienta v sebe zahŕňa procesy account managementu a relationship managementu vrátane orientácie na konečného zákazníka. ISS každoročne uskutočňuje prieskum spokojnosti zákazníkov, ku ktorému sú pozvaní všetci naši klienti. Prieskum nie je anonymný a account manažéri obdržia reakciu klientov v priebehu 24 hodín. Tento prieskum sa tiež využíva ako ročné vyhodnotenie partnerstva s klientom a ako nástroj pre dialóg v záujme ďalšieho rozvoja tohto partnerstva.

Account manažéri uskutočňujú rozhodnutia o každodenných záležitostiach v oblasti riadenia zamestnancov alebo v záujme zachovania prísnej prevádzkovej a finančnej kontroly. Inými slovami – account manažér má „povolenie konať“ a preberá príslušnú zodpovednosť tak, aby ste sa mohli v kľude sústrediť na svoje vlastné aktivity a tvorbu hodnôt.

Naši account manažéri majú k dispozícii podporu centier excelencie, ktoré sa starajú o prevádzkové zázemie, školenie, kontrolu kvality a sú zdrojom iniciatív vedúcich k neustálemu zlepšovaniu služieb. Kombinácia dedikovaného account manažéra a podpory centier excelencie je dôležitá pre riadenia hospodárnosti a efektivity, zatiaľ čo je zároveň zaručené, že všetky rozhodnutia sú uskutočňované v čo najužšej spolupráci s klientom. Navyše sa snažíme optimalizovať účinnosť našich riešení zapojením vlastných špecializovaných podporných útvarov, ako sú ľudské zdroje, útvar pre bezpečnosť a zdravie pri práci, mzdová učtáreň, útvar nákupu a logistiky tak, aby náklady spojené s jednotlivými zmluvami boli minimálne.